Ochrana osobních údajů - GDPR

PODMÍNKY užívání internetových stránek www.alifenutrition.cz a ochrany soukromí

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem internetových stránek umístěných na doméně alifenutrition.cz a dostupných na adrese www.alifenutrition.cz (dále jen „Internetové stránky“) je společnost Alife beauty and nutrition s.r.o., IČO: 07946708, se sídlem Praha 4-Krč, Antala Staška 510/38, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 310314, umístněném na internetových stránkách www.alifenutrition.cz.</ (dále jen „Provozovatel“).

1.2. Provozovatel tímto vydává podmínky přístupu a užívání Internetových stránek a ochrany soukromí (dále jen „Podmínky“).

2. Obecná ustanovení

2.1. Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které navštíví nebo mají v úmyslu užívat Internetové stránky. Internetové stránky jsou bezplatně veřejně přístupné. Po zobrazení Internetových stránek je uživatel povinen se seznámit s Podmínkami. Užitím Internetových stránek uživatel prohlašuje, že se seznámil s obsahem Podmínek a že s nimi bez výhrad souhlasí. Zároveň uživatel souhlasí s tím, že je Podmínkami vázán a že při užívání Internetových stránek bude jednat v souladu s příslušnými právními předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito Podmínkami a nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních uživatelů Internetových stránek. V případě, že uživatel s Podmínkami nesouhlasí, není oprávněn Internetové stránky užívat.

2.2. Obsah Internetových stránek, jakož i jejich celkový design, vzhled a uspořádání včetně veškerých textů, grafiky, náčrtů a vyobrazení podléhá ochraně ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů; veškerá majetková autorská práva vykonává Provozovatel. Internetové stránky dále obsahují vyobrazení ochranných známek, jejichž vlastníkem nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Jakékoli užití Internetových stránek nebo jejich částí formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele je zakázáno.

2.3. Aniž by tím byla dotčena ustanovení předchozích článků, uživatel se zavazuje, že při užívání Internetových stránek zejména nebude:

a) zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu Internetových stránek nebo je jinak zneužívat;

b) využívat Internetové stránky pro rozesílání nevyžádaných či řetězových zpráv (spam);

c) zasílat na Internetové stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy;

d) pokoušet se získat přístup k těm částem Internetových stránek, které jsou a mají být přístupné pouze pro Provozovatele nebo registrované uživatele;

e) falšovat identitu odesílatele nebo poskytovat jakkoli nepravdivé či zkreslené údaje a informace;

f) pokoušet se proniknout na účet jiného uživatele nebo jinak zasahovat do užívání Internetových stránek ze strany jiných uživatelů;

g) šířit na Internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy.

2.4. Obsah Internetových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter; Provozovatel neručí za úplnost a správnost uvedených informací včetně informací poskytovaných uživateli. Provozovatel neodpovídá za žádnou újmu vzniklou uživatelům nebo třetím osobám v souvislosti s užíváním Internetových stránek.

2.5. Provozovatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu neumožnit přístup k Internetovým stránkám, a to zejména v případech, kdy bude nutné provádět údržbu či odstávky Internetových stránek nebo kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou nefunkčnost, nedostupnost či zhoršenou dostupnost Internetových stránek a služeb na nich nabízených.

2.6. Určitý obsah Internetových stránek je určen pouze odborné veřejnosti. V takovém případě obsahují Internetové stránky příslušné upozornění. Přístupem k tomuto obsahu uživatel výslovně potvrzuje, že je příslušník této odborné veřejnosti z oboru kosmetiky a potravinových doplňků.

3. Registrace a vedení uživatelských účtů

3.1. Některý obsah Internetových stránek je přístupný pouze registrovaným uživatelům. Provozovatel umožňuje bezplatnou registraci a vedení uživatelského účtu registrovaným osobám. Ke správné funkčnosti je nutné mít nainstalován webový prohlížeč Internet Explorer 7 a vyšší, nebo Mozilla Firefox 4.0, Chrome, Safari, IE9+, MS Edge či Opera (nejnovější verze).

3.2. Registraci mohou provést všechny osoby starší 18 let, a to on-line vyplněním a odesláním registračního formuláře umístěného na Internetových stránkách. Před on-line odesláním registračního formuláře do systému je nutno zadat všechny povinné údaje a udělit souhlas s Podmínkami a zpracováním osobních údajů. Bez takto vyplněných údajů nelze registrační formulář odeslat. Odeslání registračního formuláře je závazné. Odesláním formuláře uživatel výslovně prohlašuje, že je starší 18 let. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za nepravdivost tohoto prohlášení.

3.3. Po odeslání registračního formuláře zašle Provozovatel na e-mail uvedený v registračním formuláři oznámení o registraci. Po jeho obdržení se může registrovaný uživatel opakovaně přihlašovat do svého uživatelského účtu, a to tak, že na přihlašovací stránce Internetových stránek vyplní e-mailovou adresu a heslo, které zadal a potvrdil v odeslaném registračním formuláři. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost o přístupových údajích a bere na vědomí, že Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za porušení této povinnosti.

3.4. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo nepotvrdit registraci, a to bez uvedení důvodu. To se týká zejména osob, které poruší některou svou povinnost vyplývající z těchto Podmínek nebo z obecně závazných právních předpisů. Uživatel nemá v souvislosti s tím nárok na žádnou náhradu.

3.5. Platná registrace umožňuje registrovaným uživatelům přístup ke všem on-line nástrojům a službám, které jsou prostřednictvím Internetových stránek exkluzivně k dispozici pouze registrovaným uživatelům. Registrovaní uživatelé získají zejména přístup k nástroji „Moje objednávky“. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit parametry Internetových stránek a uživatelských účtů, a to i bez udání důvodu a předchozího upozornění.

3.6. Uživatel je plně odpovědný za správnost, úplnost, pravdivost a přesnost poskytovaných údajů a informací. Jakoukoli změnu v poskytovaných údajích je uživatel povinen bezodkladně oznamovat Provozovateli formou nástroje „Editovat údaje“. O změnu registrované e-mailové adresy může uživatel požádat Provozovatele prostřednictvím kontaktního formuláře umístněného na Internetových stránkách nebo kontaktováním na info@alifenutrition.cz.

3.7. . Touto formou je možno vést s Provozovatelem i veškerou další komunikaci, a to zejména v případě jakýchkoli komplikací či problémů či žádosti o zrušení registrace.

3.8. Provozovatel může bez uvedení důvodu a bez předchozího upozornění zrušit či zablokovat účet uživatele, a to zejména v případě, kdy poruší své povinnosti vyplývající z těchto Podmínek či příslušných právních předpisů, bude Internetové stránky včetně uživatelského účtu využívat způsobem, který nepřiměřeně omezuje v používání Internetových stránek další uživatele, nebo bude jinak nepřiměřeně omezovat Provozovatele. V souvislosti s tím nemá nárok na žádnou náhradu.

3.9. Uživatelé berou na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení a Internetových stránek.

4. Ochrana soukromí

4.1. Provozovatel respektuje právo na soukromí a osobní údaje zpracovává výlučně v souladu s příslušnými právními předpisy.

4.2. V souvislosti s provozem Internetových stránek Provozovatel zpracovává vybrané osobní údaje fyzických osob, jakož i zástupců a kontaktních osob uživatelů, kteří jsou právnickými osobami (společně dále jen „dotčené osoby“), i bez souhlasu těchto osob pro účely:

a) registrace a vedení uživatelského účtu;

b) plnění smlouvy mezi Provozovatelem a uživatelem, zejména o koupi zboží;

c) oprávněných zájmů Provozovatele a jiných osob, které spočívají zejména ve zkvalitňování poskytovaných služeb především prováděním analýz a jejich vyhodnocováním, v reklamní a marketingové činnosti za účelem nabídky vlastních výrobků a služeb zahrnující zasílání novinek, informací, nabídek a obchodních sdělení, a to i prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků včetně personalizovaných reklam, v ochraně majetku, uplatňování nároků a vymáhání pohledávek, nezbytné komunikaci s dotčenými osobami apod.

4.3. Zpracovávané osobní údaje jsou získávány výlučně od dotčené osoby a zahrnují identifikační údaje (jméno, příjmení, název, IČO, DIČ), adresní údaje (ulice, číslo popisné a evidenční, město, obec, PSČ, země, web), kontaktní údaje (e-mailové, telefonní a faxové spojení), popisné údaje (zejména fakturační a platební údaje a) a další sdělené údaje.

4.4. Poskytnutí osobních údajů je především smluvním požadavkem, a tedy nezbytným předpokladem pro realizaci účelů, pro které jsou osobní údaje poskytovány. Dochází-li ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu, je poskytnutí osobních údajů dobrovolné; dotčená osoba má přitom právo svůj souhlas odvolat V případě zpracování osobních údajů pro účely ochrany práv a právem chráněný zájmů Provozovatele a jiných osob, je dotčená osoba oprávněna vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

4.5. Doba zpracování osobních údajů se liší v závislosti na účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu odpovídá době do odvolání souhlasu a v ostatních případech době nezbytné pro realizaci stanoveného účelu s tím, že v případě nákupu zboží budou osobní údaje zpracovávány 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy a v případě, že se jedná o registrovaného uživatele, po dobu, po kterou je pro registrovaného uživatele vedena registrace a uživatelský účet a 3 roky po zrušení registrace

4.6. Zpracování osobních údajů provádí Provozovatel sám, anebo za tím účelem pověří třetí osobu v souladu s příslušnými právními předpisy. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám nebo do zahraničí, aniž by o tom nebyl uživatel informován.

4.7. Při zpracování osobních údajů Provozovatel dbá na dodržování důvěrnosti a zabezpečení dle odpovídajících standardů, které zajišťují ochranu před neoprávněným nebo nahodilým přístupem nebo přenosem, před jejich změnou, ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Provozovatel rovněž dbá na ochranu práv dotčených osob zaručující soulad zabezpečení osobních údajů s příslušnými právními předpisy a s těmito Podmínkami.

4.8. V případě, že dotčená osoba zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu s právními předpisy, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné nebo pominuly-li důvody pro jejich zpracování, může od Provozovatele požadovat vysvětlení nebo požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména může požadovat provedení opravy nebo doplnění svých osobních údajů. Za podmínek stanovených právními předpisy je dotčená osoba oprávněna uplatnit též právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost údajů nebo právo na jejich výmaz. Právo dotčené osoby obrátit se se stížností na dozorový orgán není tímto dotčeno.

4.9. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se ochrany osobních údajů nebo v případě uplatňování svých práv je možno Provozovatele kontaktovat na info@alifenutrition.cz. Provozovatel v takovém případě poskytne dotčené osobě požadované informace bez zbytečného odkladu.

4.10. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na Internetových stránkách odkazuje.

5. Použití souborů cookies

5.1. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači uživatele, pomocí něhož se obsah Internetových stránek zobrazuje.

5.2. Soubory cookies jsou Provozovatelem užívány za účelem zajištění funkčnosti Internetových stránek a poskytování služeb, jakož i vyhodnocování návštěvnosti Internetových stránek, a na základě toho i pro zkvalitňování poskytovaných služeb a optimalizaci marketingových aktivit včetně personalizace reklam.

5.3. Prostřednictvím souborů cookies Provozovatel shromažďuje údaje zejména o chování uživatelů na Internetových stránkách. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů Internetových stránek.

5.4. Provozovatel zpracovává shromážděné cookies soubory zejména prostřednictvím služby Google Analytics, vyvinuté a provozované společností Google Inc. se sídlem v USA. V rámci služby Google Analytics Provozovatel využívá i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, reportování anonymních dat či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy.

5.5. Personalizaci reklamy může uživatel Internetových stránek vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde. Za uvedeným účelem využívá Provozovatel i další služby, jako např. Sklik provozovanou společností Seznam. cz, a.s. se sídlem v Praze a další.

5.6. Užitím Internetových stránek bere uživatel použití souborů cookies na vědomí, a to i v případě, že tuto skutečnost neodsouhlasí v banneru v dolní části Internetových stránek při jejich zobrazení. V případě, že uživatel nesouhlasí s užitím souborů cookies, není oprávněn Internetové stránky užívat.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení Podmínek nedotčena.

6.2. Znění Podmínek může Provozovatel kdykoliv jednostranně měnit či doplňovat, a to i bez předchozího upozornění. Změněné a doplněné Podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na Internetových stránkách a každý uživatel má povinnost se s nimi bezodkladně seznámit a dodržovat je. Bude-li uživatel pokračovat v užívání Internetových stránek po provedení změn těchto Podmínek, má se za to, že se změněnými Podmínkami bez výhrad souhlasí. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

6.3. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 7. 2019.

Vydavatel/ Název cookieTypTrvanlivostPopis
Google Analytics
(_ga,_gid,_gat_gtag_.*)
Analytical, Trackingpersistent
persistent
persistent
Používá se na rozlišení jednotlivých uživatelů. Cookie je obnovený po každém zaslání dat na Google Analytics.
Facebook
(_fbp)
Analytical, Tracking, Remarketing1 hodinaPoužívá společnost Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako je nabízení cen v reálném čase od inzerentů třetích stran.

 

 

Tento web používá Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to: přehledy zobrazení v reklamní síti Google, remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů), rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

 

Jak zakázat sledování Google Analytics

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

 

Zásady zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů a subjekt údajů

Správcem osobních údajů je společnost provozující tento web, rezervační službu.

Subjektem údajů je fyzická osoba, která správci poskytla svoje osobní údaje na základě nájemní smlouvy, kupní smlouvy, servisní smlouvy či jiné smlouvy uzavřené se správcem nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů v rámci přihlášení k odběru novinek (newsletterů) zasílaných správcem. Subjektem údajů může být též fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce získal z jiných zákonných zdrojů.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjekty údajů, nebo v jakém rozsahu je správce získá z jiných zákonných zdrojů. Jedná se o: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, místo podnikání, identifikační číslo, číslo platební karty daňové identifikační číslo, e-mail, telefon, podpis.

 

Účel zpracování osobních údajů, souhlas obecný

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a správcem a to formou elektronických komunikačních prostředků na dálku, nebo písemnou formou, plnění právních povinností a za účelem přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Obchodní sdělení správce zasílá pouze v případě, že se subjekt údajů přihlásil k odběru novinek (newsletterů) a vyslovil druhý souhlas se zpracováním osobních údjaů pro marketingové účely.

 

Účel zpracování osobních údajů, souhlas pro marketingové účely

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a správcem a to formou elektronických komunikačních prostředků na dálku, nebo písemnou formou, plnění právních povinností a za účelem přímého marketing, nabídek, informací o hotelu a jeho aktivitách. Sbjekt údajů má možnost se jednoduchým způsobem a zdarma z odběru novinek (newsletterů) odhlásit.

 

Posouzení nezbytnosti zpracování

Správce dbá na ochranu soukromí subjektů údajů, a proto zpracovává pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro stanovené účely zpracování.

 

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování prováděného za účelem přímého marketingu je souhlas subjektů údajů se zpracováním osobních údajů (přihlášení k odběru newsletterů) nebo oprávněný zájem správce (získání elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby správce dle zák. č. 480/2004 Sb.).

V ostatních případech je právním základem zpracování splnění smlouvy, ochrana oprávněných zájmů správce (ochrana majetku, uplatnění práv ze smlouvy v soudním řízení apod.) a splnění právní povinnosti.

 

Doba zpracovávání osobních údajů

V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění smlouvy správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, a to s ohledem na délku promlčecí lhůty u náhrady škody či újmy. V případě zpracování za účelem splnění právní povinnosti správce zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů správce zpracovává osobní údaje po dobu 10 let, nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů do té doby odvolán. Tím není dotčena povinnost správce zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jestliže subjekt údajů udělil správci souhlas se zpracováním osobních údajů, může svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

 

Přístup k osobním údajům

K osobním údajům subjektů údajů má přístup správce a případně též třetí osoby - příjemci, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu práv subjektů údajů

Nastavení cookies

Následujícím nastavením můžete upravit jaké soubory cookie se budou používat na této stránce.
Popis k čemu jaké soubory cookie slouží naleznete v tabulce na této stránce.